Danh sách ủng hộ xây dựng Đại Chủng viện Huế

Thứ hai - 07/10/2013 23:15

-

-
Danh sách ủng hộ Chương trình "Một viên gạch xây dựng Đại Chủng viện Huế"
Danh sách ủng hộ
Chương trình "Một viên gạch xây dựng Đại Chủng viện Huế"STT Họ, Tên, Trường lớp Địa chỉ Số tiền
01 Trần Hữu Thuần PX53 (lần 1) Michigan 50 USD
02 Lê Trung Tha AN49 California 100 USD
03 Hoàng Xuân Tịnh AN41 Kansas 100 USD
04 Đỗ Tân Hưng AN49 Canada 100 USD
05 Nguyễn Cả PX61 Colorado 500 USD
06 Lê Thiện Sĩ AN47 Sàigòn, VN 500.000 VND
07 Hồ Viết Tuấn PX61 Colorado 50 USD
08 Lớp Hoan Thiện 72-73   1.000 USD
09 Nguyễn Phú Bảo AN49 Germany 100 USD
10 Lê Văn Hiếu PX59 Colorado 250 USD
11 Lê Văn Vĩnh AN51 California 100 USD
12 Một số AE lớp HT72-73 trong nước   9.000.000 VNĐ
13 Trần Thanh Hiền HT66 Oklahoma 100 USD
14 Nguyễn Văn Vĩnh AN41 Texas 300 USD
15 Bùi Bá Danh PX59 California 200 USD
16 Lê Văn Tình PX60 Florida 200 USD
17 Dương Văn Dung PX55 California 200 USD
18 Hoàng Diễn HT63 Oregon 200 USD
19 Vũ Quang Hà HT67 (lần 1) Sàigòn, VN 50.000.000 VNĐ
20 Nguyễn Hùng Dũng HT71 Sàigòn, VN 1.000.000 VNĐ
21 Đỗ Khắc Hiền HT71 Sàigòn, VN 1.000.000 VNĐ
22 Phan Ngọc Hùng HT71 Sàigòn, VN 1.000.000 VNĐ
23 Nguyễn Văn Nhơn HT63 Sàigòn, VN 100.000 VNĐ
24 Lê Thành Đức HT72 Sàigòn, VN 5.000.000 VNĐ
25 Nguyễn Thế Cường HT69 Sàigòn, VN 2.000.000 VNĐ
26 Nguyễn Ngọc Hạp AN43 California 100 USD
27 Võ Văn Điểm AN49   Texas 100 USD
28 Lê Văn Hùng HT69 (lần 1) Ninh Thuận 500.000 VNĐ
29 Lê Sáu Vũ HT67 Missouri 100 USD
30 Nguyễn Văn Phẩm PX55 California 100 USD
31 Lê Dũng Tiến HT71 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
32 Tôn Thất Cường HT71 Nauy 1.000 USD
33 Lê Như Tuấn HT65 (lần 1) California 500 USD
34 Trương Văn Lộc PX61 Tennessee 100 USD
35 Phạm Văn Ngự AN51 Minnesota 100 USD
36 Trần Văn Trí AN43 California 30 USD
37 Hoàng Văn Phúc HT71 Bình Thuận 1.000.000 VNĐ
38 Nguyễn Anh Quân HT71 Bình Thuận 1.000.000 VNĐ
39 Nguyễn Thanh Mầu AN51 Colorado 50 USD
40 Nguyễn Ngọc Oanh PX61 California 100 USD
41 Hoàng Đình Thượng PX57 California 100 USD
42 Trần Xuân Tin PX61 Georgia 100 USD
43 Trần Cao Sơn (CCS Sàigòn), thân hữu   500 USD
44 Nguyễn Xuân Hùng HT69 Huế 1.000.000 VNĐ
45 Dương Thanh Đạt HT69 Texas 200 USD
46 Nguyễn Bá Lệ AN51 England 2.000.000 VNĐ
47 Nguyễn Công Hoàng HT71 Quảng Biên 1.000.000 VNĐ
48 Nguyễn Xuân Long HT71 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
49 Phạm Hữu Hiền HT71 Quảng Biên 1.000.000 VNĐ
50 Phạm Quốc Tuấn (con anh Hiền HT71) Quảng Biên 5.000.000 VNĐ
51 Các phu nhân lớp HT71   1.000.000 VNĐ
52 Lê Cần PX61 Sàigòn 10.000.000 VNĐ
53 Anh em lớp HT63-64 (lần 1)   14.000.000 VNĐ
54 Trần Hữu Thuần PX53 (lần 2) Michigan 50 USD
55 Nguyễn Văn Hải HT71 Quảng Biên 500.000 VNĐ
56 Nguyễn Phùng HT71 Bình Thuận 500.000 VNĐ
57 Hồ Đắc Minh Diệu HT71 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
58 Cháu anh Võ Đức Thành HT71 Sàigòn 2.000.000 VNĐ
59 Thân phụ anh Phan Ngọc Hùng HT71 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
60 Bạn anh Lê Dũng Tiến HT71 Sàigòn 500.000 VNĐ
61 Trần Công Trường HT71 Ninh Thuận 2.000.000 VNĐ
62 Lê Oanh AN51 Texas 200 USD
63 Trần Văn Thứ HT74 California 100 USD
64 Trần Văn Hoa AN51 California 1.000 USD
65 Vũ Quang Hà HT67 (lần 2) Sàigòn 100.000.000 VNĐ
66 Lớp HT63-64 (lần 2)   3.880.000 VNĐ
67 Bạn anh Nguyễn Thế Cường HT69 Sàigòn 3.000.000 VNĐ
68 Nguyễn Đình Túy HT71 Cù Bị 200.000 VNĐ
69 Hoàng Đức Cần HT71 Australia 1.000 AUD
70 Hồ Đắc Hương HT66 Sàigòn 5.000.000 VNĐ
71 Lê Viết Đạo AN49 California 100 USD
72 Lê Thiện Nhân (con NT Lê Thiện Sĩ AN47) Sàigòn 5.000.000 VNĐ
73 Trần Hữu Thuần PX53 (lần 3) Michigan 50 USD
74 Lê Thanh Liêm HT66 Sàigòn 100.000.000 VNĐ
75 Trần Văn Tôn HT65 Phía Nam 2.000.000 VNĐ
76 Nguyễn Công Liêm (thân hữu HT69) USA 100 USD
77 Nguyễn Quang Vinh HT72 Sàigòn 200.000 VNĐ
78 Lê Văn Ba AN41 Washington 150 USD
79 Lê Văn Hùng HT69 (lần 2) Ninh Thuận 500.000 VNĐ
80 Vũ Quang Hà HT67 (lần 3) Sàigòn 50.000.000 VNĐ
81 Lớp Hoan Thiện 71 tại Huế Huế 500.000 VNĐ
82 Trần Hữu Thuần PX53 (lần 4) Michigan 100 USD
83 Lm Lê Minh Cao HT67 Ninh Thuận 1.000.000 VNĐ
84 Nguyễn Bảo Lộc Ninh Thuận 500.000 VNĐ
85 Nguyễn Ngọc Hiến HT66 Ninh Thuận 200.000 VNĐ
86 Trần Công Dương HT67 Ninh Thuận 200.000 VNĐ
87 Trương Khoa HT69 Ninh Thuận 200.000 VNĐ
88 Võ Viết Hoàng HT66 Ninh Thuận 200.000 VNĐ
89 Lê Quyền PX61 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
90 Lê Huy HT67 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
91 Nguyễn Văn Dinh HT71 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
92 Lê Hưởng HT65 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
93 Nguyễn Văn Đăng (Tân) HT66 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
94 Lê Văn Thường PX53 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
95 Võ Minh Trung PX61 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
96 Nguyễn Hạnh HT65 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
97 Nguyễn Văn Phú HT67 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
98 Thân Hữu anh Trần Văn Tân HT68 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
99 Thân hữu cháu Khánh Loan (con anh Phùng Tâm HT66) Sàigòn 1.000.000 VNĐ
100 Lê Như Tuấn HT65 (lần 2) California 700 USD
101 Đoàn Mạnh Hữu HT74 California 100 USD
102 Trần Văn Mỹ PX57 và thân hữu ở North Carolina (lần 1) 1.300 USD
103 Trần Văn Mỹ PX57 và thân hữu ở North Carolina (lần 2) 400 USD
104 Lm Nguyễn Văn Chiến HT66 Florida 1.000 USD
105 Lm Nguyễn Ngọc Thạch HT65  Colorado 1.000 USD
106 Hoàng Xuân Tiếu HT68 Nha Trang 500.000 VNĐ
107 Đặng Ngọc Tuấn HT68 Nha Trang 500.000 VNĐ
108 Đặng Ngọc Hùng HT69 Nha Trang 500.000 VNĐ
109 Đặng Xuân Phong HT71 Nha Trang 500.000 VNĐ
110 Lê Thanh Hàn (thân hữu anh Lê Như Tuấn HT65) California 200USD
111 Lê Uyên Phương (thân hữu anh Lê Như Tuấn HT65) California 300USD
112 Vũ Ren (thân hữu anh Lê Như Tuấn HT65) California 200USD
113 Lm Lê Văn Hải HT68 Ninh Thuận 3.000.000 VNĐ
114 Chị Lê Thị Thu Vân (phu nhân anh Lê Minh Công PX61) Quảng Thuận 10.000.000 VNĐ
115 Chị Nga (thân hữu anh Tống Viết Quý HT63) Sàigòn 5.000.000 VNĐ
116 Lê Văn Danh PX61 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
117 Nguyễn Xuân Hùng HT69 Huế 200 USD
118 Lê Cần PX61 (lần 2) Sàigòn 20.000.000 VNĐ
119 Nguyễn Quang Hoàng PX53    300USD
120 Đỗ Tấn Hưng AN49 Canada 100 CAD

Tác giả: BBT

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng Sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 450 trong 90 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 90 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay11,341
  • Tháng hiện tại586,413
  • Tổng lượt truy cập63,986,355
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây